2013-04-06

ගැහැනු ළමයින්ගේ makeup


අද කාලේ ගැහැනු ළමයි makeup දාන්න ගිහින් හොදට අනා ගන්නවා... 
makeup එකක් දා ගන්නේ මුහුනේ පෙනුම/ලස්සන තව ටිකක් වැඩි කර ගන්න උනත්, දැන් කරන්නේ මුහුණ විකෘති කර ගන්න එකයි... 
කලූ අය සුදු කර ගන්න හදනවා... 
සුදු අය මුහුණ වෙනස් කර ගන්න හදනවා... 
බලන කොට මේ ඉන්නේ හිටපු කෙනාම ද කියලා හිතා ගන්නවත් බැරි වෙනවා. එතකොට ඇත්තටම ඇති වෙන්නේ ලස්සනක් නෙමෙයි අවලස්සනක්...
ගැහැනු ළමයිනේ...
makeup දා ගත්තට වරදක් නැහැ,
හැබැයි මුහුණ විකෘති කර ගන්න එපා.
ඊට වඩා ඔය තියන මුහුණවල් ටික ලස්සනයි..

1 comment: